Ochrana súkromiaSídlo
m-plan s. r. o.
Dúhová 27
900 29 Nová Dedinka

Office
Rybničná 40
831 06 Bratislava

Projekcia
tel: 0908 326 063
e-mail: mazurova(at)mplan.sk

Cenové ponuky, obhliadky, realizácia
tel: 0948 023 961, 0948 891 921
e-mail: mazur(at)mplan.sk


Fakturačné údaje
m-plan s. r. o.
Dúhová 27
900 29 Nová Dedinka

IČO: 46 807 586
DIČ: 2023604935
č.účtu: 3055896151/0200

Súhlas so spracúvaním osobných údajov
v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“)

Potvrdením a odoslaním kontaktného formulára udeľujem prevádzkovateľovi:

Obchodné meno: m-plan s.r.o.
Sídlo: Dúhová 27, Nová Dedinka 900 29
IČO: 46 807 586
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 83903/B
Štatutárny orgán: Ing. Jozef Mazúr, Ing. Daniela Mazúrová
Telefonický kontakt: 0948 023 961, 0948 891 921
E-mailový kontakt: mazur@mplan.sk
(ďalej len „prevádzkovateľ“)

v zmysle príslušných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: titul, meno, priezvisko, emailová adresa, telefonický kontakt (ďalej len „osobné údaje“) na účel zaslania cenovej ponuky, resp. odpovede na môj dopyt zadaný cez kontaktný formulár prevádzkovateľa (ďalej len „kontaktný formulár“) uverejnený na jeho webovom sídle www.mplan.sk.

Tento súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom mojej vôle, ktorý udeľujem na nevyhnutnú dobu, najdlhšie na ___ roky od jeho udelenia, pokiaľ súhlas nebude odvolaný skôr.

Pred udelením súhlasu som bol/-a informovaný/-á o nasledujúcich skutočnostiach:
- moje osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel,   než na ten, na ktorý boli získané
- ako dotknutá osoba mám právo kedykoľvek súhlas odvolať, požadovať informácie, aké osobné údaje sa o mne spracovávajú, vyžiadať si prístup k   týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracovania alebo výmaz týchto osobných údajov, podať   sťažnosť dozornému orgánu na ochranu osobných údajov (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky)
- cezhraničný prenos mojich osobných do tretej krajiny sa neuskutočňuje
- nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Svoje právo kedykoľvek odvolať súhlas môžem ako dotknutá osoba uplatniť emailovou žiadosťou zaslanou na adresu mazur@mplan.sk alebo poštou na adresu prevádzkovateľa: Dúhová 27, Nová Dedinka 900 29. Zároveň beriem na vedomie, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Spracovanie osobných údajov je vykonávané prevádzkovateľom. Osobné údaje pre prevádzkovateľa však môžu spracovávať i tieto subjekty:
- poskytovateľ IT služieb pre prevádzkovateľa;
- prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií prevádzkovateľa.


Zároveň potvrdzujem, že som sa oboznámil s Podmienkami spracúvania osobných údajov uvedených na tomto webovom sídle.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia nás kontaktujte na emailovú adresu mazur@mplan.sk alebo telefonicky 0948 023 961, 0948 891 921.
Všeobecné obchodné podmienky